A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 08.02.2018, zmieniona z powodu:
  Ogłoszenie konkursu na stanowisko Adiunkta

  Konkurs na stanowisko Asystenta (nr 03/2017)

  Ten dokument został usunięty dnia: 14.04.2021, 09:32, z powodu:
  przeniesienie do archiwum
  koniec: 23.02.2017, 15:00, rozstrzygnięcie: 02.03.2017, 15:00 (rozstrzygnięty), kontakt: Sonia Kostek tel. 32 271 00 41 wew. 990

  Konkurs na stanowisko Asystenta (03/2017)

  Działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz § 12 ust. 4 Statutu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla niniejszym

  ogłaszam konkurs na stanowisko Asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 43 Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.

  • tytuł zawodowy magistra w zakresie dyscypliny naukowej technologia i inżynieria chemiczna,
  • wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie:
  1. technologii termochemicznej konwersji paliw stałych (tj. węgla, biomasy) i odpadów (tj. RDF, osadów ściekowych) ze szczególnym uwzględnieniem technologii zgazowania,
  2. znajomości aktualnie obowiązujących aktów prawnych w zakresie funkcjonowania instalacji termicznego przetwarzania paliw stałych i odpadów,
  3. inżynierii i technologii reaktorów ze złożem stałym i fluidalnym, wykorzystywanych w procesach zgazowania paliw stałych,
  4. inżynierii i technologii urządzeń wykorzystywanych w układach oczyszczanie gazów procesowych z uwzględnieniem metod katalitycznych,
  5. obsługi laboratoryjnych, pilotowych oraz demonstracyjnych instalacji zgazowania paliw stałych i odpadów, w skład których wchodzi: reaktor zgazowania, układ oczyszczania gazu oraz zespół prądotwórczy,
  6. prowadzenia prac badawczych z wykorzystaniem laboratoryjnych, pilotowych oraz demonstracyjnych instalacji zgazowania paliw stałych i odpadów,
  7. analizy statystycznej danych i wyników prac badawczych wraz z doborem odpowiednich narzędzi statystycznych pozwalających na wyciąganie wniosków dot. przebiegu badanego zjawiska lub procesu,
  8. doboru aparatury kontrolno-pomiarowej niezbędnej do pracy badawczych i przemysłowych instalacji zgazowania paliw stałych ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki procesu zgazowania oraz parametrów fizykochemicznych mierzonych mediów,
  9. podstaw konstrukcji maszyn, układów przeniesienia napędów oraz doboru materiałów konstrukcyjnych dla budowy aparatury i urządzeń wykorzystywanych w procesach zgazowania i oczyszczania gazów, przy szczególnym uwzględnieniu korozyjności mediów i czynników biorących udział w procesach zgazowania,
  10. obsługi oraz wykorzystania oprogramowania komputerowego do projektowania aparatów i urządzeń oraz wykonywania obliczeń i symulacji procesów przepływowych, obciążeń mechanicznych oraz cieplnych (AutoCAD, Inventor, Fluent),
  • umiejętności:
  1. posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie, udokumentowane posiadaniem certyfikatu na poziomie minimalnym C1,
  2. przygotowywania raportów oraz sprawozdań z realizacji prac badawczo-rozwojowych w języku polskim i angielskim,
  3. prezentowania wyników badań w formie referatów i posterów na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
  4. organizacji prac związanych z prowadzaniem projektów badawczych i komercyjnych oraz koordynacją pracy wielu zespołów badawczych,
  • dorobek naukowy wyrażony współautorstwem publikacji w czasopismach naukowych, w tym co najmniej jednej publikacji w czasopiśmie z listy filadel?jskiej,
  • doświadczenie w pracy zespołowej,
  • nieposzlakowaną opinię,
  • prawo do korzystania z pełni praw publicznych.

  Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  • podanie,
  • życiorys naukowy,
  • spis publikacji z ostatnich 5 lat,
  • kopie najważniejszych publikacji (maksymalnie 3),
  • odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów będących przedmiotem konkursu,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu.

  Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

  Dokumenty należy składać w sekretariacie IChPW w Zabrzu, ul. Zamkowa 1, pokój nr 107.

  Dodatkowych informacji udziela pracownik Działu Organizacyjno – Prawnego p. Sonia Kostek pod numerem tel. 32 271 00 41 wew. 990.

  Za termin wpłynięcia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia dokumentów do IChPW.

  Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Asystenta (03/2017)”.

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 23 lutego 2017 r.

  Kandydat zostanie wyłoniony zgodnie z wewnętrzną procedurą konkursową IChPW.

  Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 2 marca 2017 r.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 09.02.2017, 10:39
  Dokument oglądany razy: 9667
   
MegaBIP free (2.09)