A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 08.02.2018, zmieniona z powodu:
  Ogłoszenie konkursu na stanowisko Adiunkta

  Konkurs na stanowisko Adiunkta (nr 14/2016)

  Ten dokument został usunięty dnia: 14.04.2021, 09:32, z powodu:
  przeniesienie do archiwum
  koniec: 12.12.2016, 15:00, rozstrzygnięcie: 14.12.2016, 15:00 (rozstrzygnięty), kontakt: Sonia Kostek tel. 32 271 00 41 wew. 990

  Konkurs na stanowisko Adiunkta

  Działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz § 12 ust. 4 Statutu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla niniejszym

  ogłaszam konkurs na stanowisko Adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 43 Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.

  Kandydaci ubiegający się o stanowisko Adiunkta powinni posiadać:

  • tytuł naukowy doktora w zakresie dyscypliny naukowej geologia,
  • wiedzę oraz własne doświadczenie zawodowe w zakresie:
  1. planowania i organizacji pracy w pracowni petrologii węgla, w tym:
   • przygotowania polerowanych preparatów węglowych do analiz mikroskopowych,
   • przeprowadzania analiz mikroskopowych węgla kamiennego, brunatnego i drzewnego oraz antracytu i koksu w odbitym świetle białym oraz UV, m.in. analiza ilościowa i jakościowa macerałów, pomiary refleksyjności minimalnej, maksymalnej i średniej witrynitu, analiza tekstur optycznych koksu,
   • przeprowadzenia petrograficznej analizy węglowych rdzeni wiertniczych,
  2. analizy jakościowej paliw kopalnych, biomasy, odpadów i stałych ubocznych produktów spalania z wykorzystaniem mikroskopu stereoskopowego,
  3. badań sedymentologicznych, stratygraficznych i paleoekologicznych skał osadowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy facji i interpretacji genezy węgli kamiennych, brunatnych i kopalnego węgla drzewnego,
  4. zasad opróbkowania pokładów węgla,
  5. przetwarzania danych geologicznych, w tym:
  • wykonania map, przekrojów i profilów geologicznych (np. map lub przekrojów jakości węgla w złożu i pokładzie),
  • digitalizacji danych geologicznych,
  • umiejętności:
  1. publikacji oraz prezentacji wyników badań naukowych, w tym na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
  2. przygotowywania raportów, referatów, wystąpień i posterów w języku polskim i angielskim,
  • dorobek naukowy związany z zakresem wymagań, wyrażony autorstwem publikacji w czasopismach naukowych, w tym w czasopismach z listy filadelfijskiej,
  • doświadczenie w pracy zespołowej,
  • nieposzlakowaną opinię,
  • prawo do korzystania z pełni praw publicznych.

  Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  • podanie,
  • życiorys naukowy,
  • spis publikacji z ostatnich 5 lat,
  • kopie najważniejszych publikacji (maksymalnie 3),
  • odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów będących przedmiotem konkursu,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu.

  Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

  Dokumenty należy składać w sekretariacie IChPW w Zabrzu, ul. Zamkowa 1, pokój nr 107.

  Dodatkowych informacji udziela pracownik Działu Organizacyjno – Prawnego – p. Sonia Kostek pod numerem tel. 32 271 00 41 wew. 990.

  Za termin wpłynięcia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia dokumentów do IChPW.

  Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Adiunkta (14/2016)”.

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 12 grudnia 2016 r.

  Kandydat zostanie wyłoniony zgodnie z wewnętrzną procedurą konkursową IChPW.

  Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 14 grudnia 2016 r.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 28.11.2016, 12:58
  Dokument oglądany razy: 9883
   
MegaBIP free (2.09)