A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 08.02.2018, zmieniona z powodu:
  Ogłoszenie konkursu na stanowisko Adiunkta

  Asystent (nr 10/2016)

  Ten dokument został usunięty dnia: 14.04.2021, 09:29, z powodu:
  aktualizacja
  koniec: 23.09.2016, 15:00, rozstrzygnięcie: 28.09.2016, 15:00 (rozstrzygnięty), kontakt: Dział Organizacyjno-Prawny ? p. Sonia Kostek 32 271 00 41 wew. 990.

  Konkurs na stanowisko Asystenta

  Działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz § 12 ust. 4 Statutu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla niniejszym

  ogłaszam konkurs na stanowisko Asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 43 Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.

  Kandydaci ubiegający się o stanowisko Asystenta powinni posiadać:

  • tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie dyscypliny naukowej chemia lub technologia chemiczna,
  • otwarty przewód doktorski,
  • wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie:
  1. przeprowadzania testów krakingu termicznego, katalitycznego, hydrokrakingu oraz ekstrakcji nadkrytycznej produktów karbo- i petrochemicznych pod zwiększonym ciśnieniem,
  2. technik stosowanych w badaniach pirolizy odpadowych tworzyw sztucznych: określanie składu grupowego, wyznaczanie liczby jodowej, średniej masy cząsteczkowej, procentowej zawartości węglowodorów nienasyconych, ilości związków ulegających sulfonowaniu oraz analiza widm 1H NMR,
  3. technik stosowanych w badaniach określających strukturę i budowę chemiczną produktów karbo- i petrochemicznych: analiza elementarna, chromatografia gazowa, spektroskopia mas, analiza widm 1H NMR i wyznaczanie średniej statystycznej cząsteczki wg algorytmu Speight’a,
  4. technik stosowanych w badaniach właściwości fizycznych i charakterystyki struktury porowatej paliw stałych: piknometria quasi-cieczowa, piknometria helowa, analiza powierzchni przy pomocy adsorpcji fizycznej par, porozymetria rtęciowa,
  5. realizacji prac badawczych i rozwojowych dotyczących właściwości fizyko-chemicznych smoły koksowniczej, w tym w szczególności parametrów strukturalnych i technologicznych,
  6. realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
  • umiejętności:
  1. publikacji oraz prezentacji wyników badań naukowych, w tym na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
  2. przygotowywania raportów, referatów, wystąpień i posterów w języku polskim i angielskim,
  • dorobek naukowy wyrażony współautorstwem publikacji w czasopismach naukowych, w tym co najmniej dwóch publikacji w czasopiśmie z listy filadelfijskiej,
  • doświadczenie w pracy zespołowej,
  • nieposzlakowaną opinię,
  • prawo do korzystania z pełni praw publicznych.

  Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  • podanie,
  • życiorys naukowy,
  • spis publikacji z ostatnich 5 lat,
  • kopie najważniejszych publikacji (maksymalnie 3),
  • odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów będących przedmiotem konkursu,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu.

  Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

  Dokumenty należy składać w sekretariacie IChPW w Zabrzu, ul. Zamkowa 1, pokój nr 107.

  Dodatkowych informacji udziela pracownik Działu Organizacyjno – Prawnego – p. Sonia Kostek pod numerem tel. 32 271 00 41 wew. 990.

  Za termin wpłynięcia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia dokumentów do IChPW.

  Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Asystenta (10/2016)”.

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 23 września 2016 r.

  Kandydat zostanie wyłoniony zgodnie z wewnętrzną procedurą konkursową IChPW.

  Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 27 września 2016 r.

  Rozstrzygnięty.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  Publikacja dnia: 14.09.2016, 10:50
  Dokument oglądany razy: 9739
   
MegaBIP free (2.09)