A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 18.08.2022, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja składu Rady Naukowej

  Organy i osoby

  Obowiązki i uprawnienia organów reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 498 t.j.) z późniejszymi zmianami.

  Organami Instytutu Technologii Paliw i Energii są:

  1. Dyrektor
  Aleksander Sobolewski 
  tel: 32/271 51 52 
  email: asobolewski@itpe.pl

  Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności:

  1) ustala plany działalności instytutu;

  2) realizuje politykę kadrową;

  3) zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i oszczędności;

  4) odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu;

  5) reprezentuje instytut;

  6) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej.

  Dyrektor kieruje Instytutem Technologii Paliw i Energii przy pomocy Zastępcy Dyrektora do spraw badań i rozwoju oraz Głównego Księgowego.

  Dyrektora oraz jego zastępcę powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin.


  2. Rada Naukowa

  Przewodniczący Rady Naukowej

  1. prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz (Politechnika Śląska, Gliwice)

  Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej

  1. prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak (Centrum Energetyki AGH, Kraków)
  2. dr hab. inż. Sławomir Stelmach, prof. Instytutu

  Członkowie Rady Naukowej (osoby spoza Instytutu)

  1. prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
  2. dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG KOMAG
  3. mgr inż. Jacek Boroń
  4. mgr inż. Henryk Kubiczek
  5. mgr inż. Mariusz Soszyński
  6. mgr inż. Tomasz Stec
  7. mgr Mirosław Skibski

  Członkowie Rady Naukowej (pracownicy Instytutu)

  1. dr hab. inż. Janusz Lasek, prof. Instytutu
  2. dr inż. Tomasz Iluk
  3. dr inż. Katarzyna Matuszek
  4. dr inż. Lucyna Więcław-Solny
  5. dr inż. Adam Tatarczuk

  Zgodnie z ustawą o instytutach badawczych w skład Rady Naukowej wchodzą ponadto:

  1. dr inż. Ewa Śmigiera – przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
  2. prof. dr hab. inż. Jarosław Zuwała – Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju (ITPE).

  Sekretarz Rady Naukowej ITPE

  Joanna Drożdżewska
  tel. 32/621 65 02
  e-mail: jdrozdzewska@itpe.pl

  Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie działalności wynikającej ze statutu oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa składa się z 15 członków, z których 6 wybierają pracownicy Instytutu w wyborach bezpośrednich, tajnych i równych, z zachowaniem wymagań ustawy o instytutach badawczych, a 9 powoływanych jest przez ministra nadzorującego. Kompetencje Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Naukowej oraz jej stałych i doraźnych organów określa Regulamin Rady przez nią uchwalony.

  W szczególności do zadań Rady Naukowej należy:

  a) uchwalanie statutu Instytutu,

  b) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu,

  c) opiniowanie kierunków planów tematycznych i finansowych Instytutu oraz rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań Instytutu,

  d) opiniowanie wniosków dotyczących połączenia, podziału lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy z innymi osobami prawnymi,

  e) opiniowanie regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Instytutu, 

  f) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;

  g) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo – technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników,

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 18.08.2022
  Podpisał: Grzegorz Simla
  Dokument z dnia: 18.08.2022
  Dokument oglądany razy: 11163
MegaBIP free (2.09)